مزایای استفاده از برش CNC برای تولید دستگاه های پزشکی و دندانپزشکی