فرد متخصص کار با دستگاه برش لیزر باید چه مهارت هایی داشته باشد ؟