آشنایی با فرآیند برش CNC با دیگر روش های برش فلزات